ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุตรข้าราชการตำรวจเรียนดี สายวิชาชีพ / อนุปริญญา (ทุนต่อเนื่อง) และ ระดับอุดมศึกษา (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
บุตรข้าราชการตำรวจเรียนดี สายวิชาชีพ / อนุปริญญา (ทุนต่อเนื่อง) และ ระดับอุดมศึกษา (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566