เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสมาคมแม่บ้านตำรวจ

กิจกรรมของแม่บ้านตำรวจแต่เดิมนั้นจะต่างคนต่างปฏิบัติ หรือรวมตัวกันเป็นชุมชนเล็ก ๆ กิจกรรมต่าง ๆ จึงมีรูปแบบที่ไม่ชัดเจน จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2520 คุณหญิงวิจิตรา พันธุ์คงชื่น ภริยาพลตำรวจเอกมนต์ชัย  พันธุ์คงชื่น อธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้น ได้รวบรวมชมรมและกลุ่มแม่บ้านตำรวจให้เป็นหนึ่งเดียว ก่อตั้งและจดทะเบียน เป็นสมาคมแม่บ้านพิทักษ์ไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2520 สำนักงานสมาคมตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 74/255 ซอยลือชา ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ และเมื่อวันที่ 31 มกราคม ๒๕๒๘ คุณจุรีรัตน์ วีระพันธุ์ นายกสมาคมแม่บ้านพิทักษ์ไทย (แม่บ้านตำรวจ) ภริยาพลตำรวจเอก ประกอบ วีระพันธุ์ ได้เปลี่ยนชื่อจากสมาคมแม่บ้านพิทักษ์ไทย (แม่บ้านตำรวจ) เป็นสมาคมแม่บ้านตำรวจ (แม่บ้านพิทักษ์ไทย) สำนักงานสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1279  (ในบริเวณกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2529 ท่านผู้หญิงภรณี  มหานนท์  ภริยาพลตำรวจเอกณรงค์  มหานนท์  อธิบดีกรมตำรวจ ได้เปลี่ยนชื่อจาก แม่บ้านพิทักษ์ไทย มาเป็นสมาคมแม่บ้านตำรวจ (Police Wives Association) และเป็นนายกสมาคม แม่บ้านตำรวจท่านแรก  พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานให้มีระเบียบแบบแผนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของสมาคม ดังนี้

1. ส่งเสริม ความสมัครสมานสามัคคี และอุปการะซึ่งกันและกันระหว่างแม่บ้านตำรวจ

2. เป็นศูนย์รวมความคิดเห็น และปฏิบัติงานของกลุ่มแม่บ้านตำรวจ

3. แลกเเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มแม่บ้านตำรวจ ในด้านสวัสดิภาพ ความเป็นอยู่และความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันของครอบครัวข้าราชการตำรวจ

4. ปฏิบัติงานในทางที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ ฐานะ และเสถียรภาพของเหล่าแม่บ้านตำรวจ

5. จัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

6. จัดหาทุนเพื่อเป็นการบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจ

7. สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สำหรับข้อบังคับของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้มีการแก้ไข ดังนี้

วันที่ 3 กันยายน 2542 ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยย้ายสำนักงานสมาคมจากเดิมไปอยู่แห่งใหม่ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 18 ชั้น 2 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ 21 ธันวาคม 2544 คุณหญิงเกิดศิริ  ศรุตานนท์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ภริยาพลตำรวจเอก สันต์ ศรุตานนท์  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคม

 ปี พ.ศ.2548 แพทย์หญิงวันทนีย์  วัฒนะ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ภริยาพลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คุณรัตนาภรณ์  สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ภริยาพลตำรวจเอก สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ได้จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด ตามมาตรา 85 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกรมสรรพากร ได้ออกบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้กับสมาคมแม่บ้านตำรวจ เลขที่  099-3-00016409-1 โดยได้แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสมาคมแม่บ้านตำรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และได้ดำเนินการจดทะเบียนสมาคมแม่บ้านตำรวจเป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 769) ลำดับที่ 998 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 98 ง  วันที่ 7 พฤษภาคม 2564  หน้า 11

วิสัยทัศน์ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชีวิตของข้าราชการตำรวจและครอบครัว”

พันธกิจของสมาคมแม่บ้านตำรวจ

พันธกิจ

“ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของครอบครัวตำรวจอย่างสร้างสรรค์”

นโยบายสมาคมแม่บ้านตำรวจ

นโยบาย

สมาคมแม่บ้านตำรวจมุ่งเน้นการทำกิจกรรมเพื่อ

  1. พิทักษ์ ถวายความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจ และสมาชิกแม่บ้านตำรวจ
  3. พร้อมสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกิจกรรม สาธารณประโยชน์

เพลงสมาคมแม่บ้านตำรวจ

“แม่บ้านตำรวจไทย
มีหัวใจยึดมั่นอุดมการณ์
เพื่อเกียรติศักดิ์ ระบือลือขาน
ด้วยดวงมาลย์ประสานสามัคคี

แม่บ้านตำรวจไทย
ภาคภูมิใจรักในศักดิ์ศรี
เราต่างอุตส่าห์มุ่งมั่นประกอบการดี
เป็นกุลสตรีเพียบพร้อมคุณธรรม

อุทิศกายใจไม่เห็นแก่ตน
ช่วยการกุศลช่วยประชาชนทุกชั้น
เหนื่อยยากปานใดทุกข์ภัยไม่หวั่น
ร่วมใจฝ่าฟันอุปสรรคให้สิ้นไป

รักชาติ ยึดศาสนา
เทิดทูนบูชาพระมหากษัตริย์ไทย
รักสถาบัน ยึดมั่นคำขวัญประจำใจ
เพื่อชาติเจริญไกลดำรงไว้นิรันดร์กาล”

กรรมการบริหาร

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ
คุณนิภาพรรณ สุขวิมล

ภริยา พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล

อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ (คู่สมรส ระดับ รอง ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า)
ดร.ศิรินัดดา หักพาล

ภริยา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล

คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์

ภริยา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์

คุณอภิรมย์ ทรวดทรง

ภริยา พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง

คุณอาภิพร ชูวงศ์

ภริยา พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์

กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.หรือตำแหน่งเทียบเท่า)
คุณณัฐนี เหลื่อมศรี

ภริยา พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี

คุณณสุดา คล้ายคลึง

ภริยา พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง

คุณณิษา ปัญญ์รักษ์

ภริยา พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์

คุณณฐิกา ปิตะนีละบุตร

ภริยา พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

คุณศิริเพ็ญ ตั้งทวีสุโข นวลมา

ภริยา พล.ต.ท.สำราญ นวลมา

คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์

ภริยา พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์

กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ (คู่สมรส ระดับ ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า)
คุณดรุณวรรณ พึ่งทรัพย์

บช.น.

คุณวัชรี แก้วแสงเอก

ภาค 1


คุณดุษฎี เย็นท้วม

ภาค 2

คุณนัทษมน นัทธีศรี

ภาค 3

คุณสุธาสินี สงวนโภคัย

ภาค 4

คุณพจนารถ กรึงไกร

ภาค 5

คุณปาริชาติ อมรมุนีพงศ์

ภาค 6

คุณจิดาภา ปุระธนานนท์

ภาค 7

คุณอนงค์นาถ ถนอมจิตร

ภาค 8

พล.ต.ท.หญิง อาภาพรรณ ชลศึกษ์

ภาค 9

คุณรงรอง ภูริเดช

บช.ก.

คุณเกตุแก้ว อิทธิสารรณชัย

สตม.

คุณพรรณรัตน์ มนปราณีต

บช.ตชด.

คุณโยทะกา วัฒน์นครบัญชา

บช.สอท.

พ.อ.หญิง อติกานต์ เผือกอ่ำ

บช.ทท.

คุณฐาณิญา ผิวพรรณ

บช.สพฐ.ตร.

คุณมนสิกา สำราญสำรวจกิจ

รร.นรต.

คุณสายพิณ สมพงษ์

รพ.ตร.

คุณสุภิชญา โล่กันภัย

สยศ.ตร.

คุณมัณฑนา ตันประเสริฐ

สงป.

คุณณัชชา ชัยนิรามัย

จต.

คุณสิริรักษ์ ครูวัฒนเศรษฐ์

จต.

คุณลภัทธิตา จินตกานนท์

บช.ประจำ สง.ผบ.ตร.

คุณชนาพร ไกรทอง

บช.ประจำ สง.ผบ.ตร.