โครงการสนับสนุน

โครงการจิตอาสา

โครงการสนับสนุน

๑. โครงการ One Province One Product (OPOP)

“หนึ่งจังหวัด หนึ่งผลิตภัณฑ์”

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ โดยการสนับสนุนและพัฒนาสินค้าที่ผลิตโดยครอบครัวตำรวจ
๒. เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ต้นแบบของครอบครัวข้าราชการตำรวจ

๒. โครงการขวัญดาว

วัตถุประสงค์
๑. สร้างสรรค์สินค้าของสมาคมแม่บ้านตำรวจภายใต้ Brand “ขวัญดาว”

๓. โครงการมอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการตำรวจประจำปี 2566

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อตอบแทนคุณความดีและสร้างขวัญกำลังใจ  ให้แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจโดยให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุพพลภาพ และบุตรข้าราชการตำรวจ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

๔. โครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” สร้างอาชีพเพื่อเด็กพิเศษอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
ช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการตำรวจที่มีบุตรเป็นเด็กพิเศษ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

๕. โครงการร้านค้าสมาคมแม่บ้านตำรวจ “ร้านปันรักษ์ และ ปันรักษ์ คาเฟ่”

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของครอบครัวข้าราชการตำรวจให้มีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น

๖. โครงการ Money Management

๖.๑ โครงการ Money Management “การวางแผนการเงินและจัดการหนี้สิน

๖.๒ โครงการ Money Management “การลงทุน