วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ประธานการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคณะกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านระเบาะไผ่ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินการและสิงที่ต้องการสนับสนุน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ อสม. ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยฯ ภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย