ประกาศสมาคมแม่บ้านตำรวจเรื่อง การประกวดแต่งกลอน / บทความ “ความภาคภูมิใจในครอบครัวตำรวจ” เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566