ชมรมสม.ตร.

ชมรมสม.ตร.

โครงการหลักของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2563-2564

โครงการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เยาวชนสามารถนำความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ ไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพหรือรายได้เสริมได้
๒.เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ต้นแบบของครอบครัวข้าราชการตำรวจ

ตัวชี้วัด
สัมฤทธิ์ผลในการสรรหาเยาวชนรุ่นใหม่ต้นแบบของครอบครัวข้าราชการตำรวจที่มีทักษะเทคโนโลยีเพื่ออาชีพ

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริ
๒.ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและ/หรือสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ของกลุ่มเป้าหมาย
๓.ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ลดขยะในครัวเรือน

ตัวชี้วัด
สัมฤทธิ์ผลในการสร้างต้นแบบ “ 1 แปลงผัก 1 สภ เกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน”

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิชาการ การกีฬา และคุณธรรม

วัตถุประสงค์
๑.สนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนจากครอบครัวข้าราชการตำรวจ ให้มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาความรู้ความสามารถพิเศษ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
การกีฬา และคุณธรรม
๒.สร้าง “พฤติกรรมพลังบวก” แก่เยาวชนของครอบครัวข้าราชการตำรวจ

ตัวชี้วัด
สัมฤทธิ์ผลในการสรรหาเยาวชนต้นแบบด้านความความสามารถพิเศษทางวิชาการ การกีฬา และคุณธรรม

โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้เพิ่มเติมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด
สัมฤทธิ์ผลในการสร้างอาชีพเสริมให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวจำนวน 10ราย