กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ BAKERY STYLE ORCHID 2023 ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 สมาคมแม่บ้านตำรวจ โดยคุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับ บริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จำกัด ผู้ผลิตเนย ตราออร์คิด และวิทยากร เชฟดิว คุณภัชราพร เปี่ยมชูชาติ ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ BAKERY STYLE ORCHID 2023 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แม่บ้านตำรวจที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติทำขนมได้แก่ คัสตาร์ดคาราเมลพุดตั้งเค้ก , ขนมสตรอเบอรรี่นูกัส หรือขนมตังเมไต้หวัน และขนมเบเกอร์รี่ต่างๆ นำไปพัฒนา ต่อยอด สร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มให้กับตนเองและครอบครัว โดยมี คุณพจนารถ กรึงไกร รักษาการประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วย แพทย์หญิง วราลี พงษ์วิวัฒนชัย ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ,คุณจารุณี แก้วจันทร์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน, คุณสุนิสา กองแก้ว รองประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง , คุณกัลยา ศรีคำ , คุณศาริษา รัตนไพบูลย์เจริญ แม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, คุณมยุรี สันวงค์ คุณนงนุช จิตประสาร แม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และคณะแม่บ้านและข้าราชการ ตำรวจภูธรภาค 5 เข้ารับการอบรมดังกล่าว ณ ร้านเชียงใหม่เบเกอร์มาร์ จังหวัดเชียงใหม่